Privacybeleid

Privacy Statement van Zorgboerderij De Olden Gaorden 

 

AVG

Zorgboerderij De Olden Gaorden (ZDOG) voldoet aan de verplichtingen die horen bij de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij respecteren de privacy van onze deelnemers en zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij hiermee omgaan en welke rechten in dat kader u toekomen. We beschikken over een privacyverklaring, een verwerkingsregister en we hebben alle betrokkenen (deelnemers/medewerkers/vrijwilligers/overigen) geïnformeerd over hun recht op informatie, bezwaar/klacht, inzage en toestemming/intrekking van gegevens. Alle betrokkenen hebben ook in een akkoordverklaring aangegeven dat ze het eens zijn met de manier waarop wij de gegevens verwerken.

 

Persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. De gegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

 

Doel van de gegevensverwerking

Persoonlijke gegevens zijn nodig om goede zorg/dagbesteding te kunnen leveren en worden verstrekt aan geauthoriseerde personen die aan u zorg verlenen. Zo zijn ze noodzakelijk voor:

  • De uitvoering van een overeenkomst.
  • Voor het bieden van een veilige dagbesteding, tevens aangepast aan de wensen van de deelnemer.
  • Voor het bieden van eerste hulp, in geval van nood.
  • Voor het kunnen alarmeren van huisarts en contactpersoon.
  • Voor het kunnen versturen van informatie, indien gewenst.
  • Voor het kunnen betrekken van het sociale netwerk van de deelnemer, indien gewenst.
  • Voor het kunnen declareren van de gemaakt kosten bij de gemeente.
  • Voor het kunnen versturen van facturen voor de afgenomen dagdelen, in geval van PGB.
  • Voor het kunnen communiceren met ambulante hulpverleners, indien toegestaan door de deelnemer.

 

Toestemming

De informatie die wij van u hebben wordt niet verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer en/of contactpersoon.

 

Rechten

Deelnemers hebben recht op inzage, correctie/wijziging, aanvulling, vergetelheid en verwijdering van persoonsgegevens in het eigen dossier. Tevens hebben deelnemers het recht van meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit). Als de deelnemer hier behoefte aan heeft kan hij/zij dit kenbaar maken bij de zorgboerin.

 

Bewaren gegevens

Het bewaartermijn van de persoonsgegevens bij onze zorgboerderij is 15 jaar na beëindiging van de dagbesteding.

 

Beveiliging en derden

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op verschillende servers en in de cloud.

 

 

Wijzigingen

Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen en zal dan op onze website een update plaatsen.

 

Contact

Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over ons privacybeleid. U heeft het recht ZDOG te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via info@oldengaorden.nl.

 

ZDOG

Mei 2018